Google Map Hide
Menu Toggle Menu Toggle
HE

תנאי השימוש באתר אתרי ספא Natural Healing Natural Ayii Anargyri:
https://www.aasparesort.com
https://www.aasparesort.com.cy
https://www.aasparesort.co.il
https://www.aasparesort.ru
https://www.aasparesort.de
https://www.pasitheaspa.com
https://www.pasitheaspa.com.cy
https://www.pasitheaspa.co.il
https://www.pasitheaspa.ru
https://www.pasitheaspa.de

למשתמשים יש גישה למידע וחומר באתר שלנו לשימוש אישי בלבד. אינכם רשאים לשנות, להעתיק או להפיץ באופן אחר מסמכים של Ayii Anargyri Natural Healing Spa ותוכנם, כולל טקסט וגרפיקה, ללא אישור מפורש של Ayii Anargyri Natural Healing Spa.

כתב ויתור

ספא Ayii Anargyri Natural Healing עושה כל מאמץ להבטיח שהמידע המופיע בשרת זה יהיה מדויק. עם זאת, Ayii Anargyri Natural Healing Spa אינו נותן אחריות, במפורש או במשתמע, בדבר דיוק, נכונותם ושלמותם של הפרטים. מלון Ayii Anargyri Natural Healing Spa אינו אחראי לתוכן של אתרים חיצוניים המקושרים לאתר שלו או ממנו, באמצעות קישור או בדרך אחרת. האזכור של מוצרים או שירותים של צד שלישי הינו למטרות מידע בלבד ואינו מהווה אישור או המלצה, ואיננו נושאים באחריות כלשהי לגבי הביצועים או השימוש במוצרים ובשירותים אלה.

Ayii Anargyri Natural Healing Spa מתנער מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר והשימוש שלכם בו. Ayii Anargyri Natural Healing Spa אינו נותן אחריות או מצג לגבי דיוק או שלמות התוכן של אתר זה או תוכן של אתרים המקושרים לאתר זה ואינו נוטל אחריות או אחריות על (i) טעויות או אי דיוקים של תוכן, ( ii) נזקי גוף או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובעים מגישה שלכם לאתר שלנו ומהשימוש בו, (iii) כל גישה בלתי מורשית או שימוש בשרתים המאובטחים שלנו ו/או כל מידע אישי ו/או מידע פיננסי המאוחסן בו, (iv) כל הפרעה או הפסקת שידור לאתר שלנו או ממנו, (v) באגים, וירוסים, סוסים טרויאניים וכדומה שעלולים להיות מועברים לאתר שלנו או דרך אותו על ידי צד שלישי כלשהו, ו/או (vi) כל שגיאה או השמטה בתוכן כלשהו או בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו כתוצאה משימוש בכל תוכן שפורסם, נשלח בדוא"ל, מועבר או הופך לזמין בדרך אחרת באמצעות האתר.

זכויות יוצרים

כל התוכן הכלול באתר Ayii Anargyri Natural Healing Spa, כגון טקסט, גרפיקה, לוגו, אייקוני לחצנים, תמונות, הורדות דיגיטליות, אוספי נתונים ותוכנות הוא רכושו של Ayii Anargyri Natural Healing Spa, נותני הרישיון שלו או ספקי התוכן שלו מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים קפריסאיים ובינלאומיים. אוסף כל התכנים באתר זה הינו רכושו הבלעדי של Ayii Anargyri Natural Healing Spa ומוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים קפריסאיים ובינלאומיים. כל התוכנות המשמשות באתר זה הן רכושו של Ayii Anargyri Natural Healing Spa או ספקי התוכנה שלו או יוצרי אתרים ומוגנות על ידי חוקי זכויות יוצרים קפריסאיים ובינלאומיים.

סימני מסחר (Trademarks)

סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המופיעים בקשר עם השירותים והמוצרים המתוארים באתר זה שייכים למלון Ayii Anargyri Natural Healing Spa או לבעלי סימנים כאמור ומוגנים על ידי חוקי סימנים מסחריים קפריסאיים ובינלאומיים. חל איסור מוחלט על שימוש בכל אחד מהסימנים הללו ללא הסכמה מפורשת בכתב של מלון Ayii Anargyri Natural Healing Spa או בעלי הסימנים.

הגבלת אחריות

בשום מקרה מלון Ayii Anargyri Natural Healing Spa לא יהיה אחראי כלפיכם בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד כתוצאה מהשימוש שלכם באתר, בין אם מבוסס על אחריות, חוזה, עוולה או כל חוק תיאורטי אחר. הגבלת האחריות לעיל תחול במידה המותרת על פי חוק.

שִׁפּוּי

אתם מסכימים להגן, לשפות ולפצות על כל נזק שייגרם למלון Ayii Anargyri Natural Healing Spa וכן על תביעות, נזקים, התחייבויות, הפסדים, התחייבויות, עלויות או חובות והוצאות (כולל, אך לא רק שכר טרחת עו"ד) הנובעות מ: (i) השימוש שלכם והגישה לאתר; (ii)הפרת כל תנאי בהודעה משפטית זו; או (iii) הפרת כל זכות של צד שלישי, כולל ללא הגבלה כל זכויות יוצרים, קניין או פרטיות. חובת הגנה ושיפוי זו תשרוד הודעה משפטית זו והשימוש שלכם באתר.

כללי

על הודעה משפטית זו יחולו חוקי קפריסין, ללא התייחסות לעקרונות ניגוד החוקים שלה. כל טענה או מחלוקת בינכם לבין Ayii Anargyri Natural Healing Spa העולה במלואה או בחלקה מהאתר, תידון אך ורק על ידי בתי המשפט בקפריסין. אם הוראה כלשהי בהודעה משפטית זו נחשבת פסולה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, תקפותה של ההוראה כאמור לא תשפיע על תוקפן של יתר ההוראות בהודעה משפטית זו, שיישארו בתוקפן במלואן.

Ayii Anargyri Natural Healing Spa שומר לעצמו את הזכות לתקן הודעה משפטית זו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ובאחריותכם לעיין בהודעה משפטית זו על כל שינוי. המשך השימוש שלכם באתר מהווה את הסכמתכם להודעה משפטית זו ולכל תיקון עתידי.

אם יש לכם שאלות, אנא צרו איתנו קשר בכתובת: [email protected]

צור קשר

פקס: (+357) 26632526

מיקום

Ayii Anargyri Natural Healing Spa
תיבת דואר 8
8726 מיליו, קפריסין
הצג מפה
©זכויות יוצרים 2021 - 2022 Ayii Anargyri Natural Healing Spa. כל הזכויות שמורות.